Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp có phương trình uA = uB = acosωt. Sóng truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai nguồn sóng là AB = 9λ. Số điểm trên khoảng AB dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là ?  

A.

6.

B.

9.

C.

8.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi M là điểm trên AB cách A và B lần lượt d1 và d2. Ta có d1 + d2 = AB = 9 λ. Sóng tại M do từ A và B truyền đến có phương trình lần lượt là: u1M = acos(ωt - 2πd1/λ) cm; u2M = acos(ωt- 2πd2/λ) cm. Phương trình sóng tại M: uM = u1M + u2M = -2acos(π(d1 - d2)/λ)cosωt. Để tại M cực đại cùng pha với nguồn thì cos(π(d1 - d2)/λ) = -1 => d1 - d2 = (2k + 1)λ Kết hợp với d1 + d2 = AB = 9.λ → d1 = (k +5).λ Mà 0 < d1 < AB → -5< k < 4 => k = 0; ±1; ±2; ±3 và - 4. Vậy có 8 điểm thỏa mãn.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.