Phương trình vi phân x'' + ω2x (với ω = hằng số) có nghiệm là những hàm nào kể sau:

1) x = A1sin(ωt + φ) với A1, ω, φ là các hằng số.

2) x = A2sinωt với A2, ω là các hằng số.

3) x = –x3mcos(ωt + φ') với x3m, ω, φ' là các hằng số.

4) x = x4mcos(ωt + φ'') với x4m, ω, φ'' là các hằng số.

A.

(1) và (3).

B.

(1) và (2).

C.

(1) và (4).

D.

(1) (2) và (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1) (2) và (4).

Các em có thể click vào lý thuyết về dao động điều hoà để xem lại các khái niệm về dao động điều hoà

Bằng cách đạo hàm bậc 1 và bậc hai của các nghiệm (1, 2, 4) ta có các kết quả: x'' = –ω2x x'' + ω2x = 0. Đây là phương trình dao động điều hòa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.