** Xét phép lai: P (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, dd).

Cá thể dị hợp cả 3 cặp gen, cùng nằm trên một cặp NST tương đồng liên kết với nhau được viết:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...