** Ở gà, P đều thuần chủng, F1 đồng loạt có 1 kiểu hình, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 64 con lông trắng, mỏ dài : 27 con lông trắng, mỏ ngắn : 21 con lông nâu, mỏ dài. Biết các gen trên NST thường, tính trạng kích thước mỏ do 1 cặp gen quy định.

Quy luật di truyền nào chi phối tính trạng kích thước mỏ?

A.

Tương tác cộng gộp.

B.

Tương tác bổ trợ.

C.

Tương tác át chế.

D.

Quy luật phân li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quy luật phân li.

F2 phân li mỏ dài : mỏ ngắn ≈ 3 : 1. Tính trạng kích thước mỏ được di truyền theo quy luật phân li. F1 Dd x Dd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...