ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được đưa vào trong tế bào E.coli nhằm mục đích gì?          

A.

Ức chế hoạt động hệ gen của tế bào E.coli.

B.

Làm bất hoạt các enzim cần cho sự nhân đôi của E.coli.

C.

Tạo điều kiện cho gen đã gép được biểu hiện.

D.

Làm cho ADN tái tổ hợp với ADN vi khuẩn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được đưa vào trong tế bào E.coli nhằm mục đích tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.