Ánh sáng nào sau đây đơn sắc hơn?

A.

Ánh sáng đèn thủy ngân.

B.

Ánh sáng mặt trời.

C.

Ánh sáng đèn natri.

D.

Ánh sáng đèn nêon.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ánh sáng đèn natri.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.