Chất nào sau đây không phải là chất khí ở điều kiện thường?

A.

CH4.

B.

CCl4.

C.

SiF4.

D.

C4H10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CCl4.

Chú ý rằng CCl4 là chất lỏng ở điều kiện thường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.