Cho biểu đồ: Qui mô và cơ cấu giá trị sản xuất phân theo ngành của ngành nông nghiệp nước ta năm 2000 và 2014 cau-36-de-3  Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

A.

Tỉ trọng giá trị sản xuất của dịch vụ nông nghiệp ổn định.

B.

Tỉ trọng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi cao nhất và có xu hướng tăng lên.

C.

Tỉ trọng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi tăng 5,9% trong giai đoạn 2000 -2014.

D.

Trong tỉ trọng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt nhỏ và có xu hướng tăng lên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào biểu đồ Quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất phân theo ngành của ngành nông nghiệp nước ta năm 2000 và 2014, nhận xét thấy tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi có xu hướng tăng, tăng từ 19,3% năm 2000 lên 25,2% năm 2014; tăng 5,9% => Nhận xét C đúng => Chọn đáp án C Chú ý: A không đúng vì Tỉ trọng giá trị sản xuất của dịch vụ nông nghiệp có sự chuyển dịch chứ không ổn định B không đúng vì Tỉ trọng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi thấp hơn nhiều tỉ trọng ngành trồng trọt D không đúng vì tỉ trọng ngành trồng trọt cao nhất và có xu hướng giảm.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...