Cho các chất: saccarozơ, fructozơ, tinh bột, metyl axetat, xenlulozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit là  

A.

A: 4

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fructozo là đường đơn không tham gia phản ứng thủy phân

+Saccarozo thủy phân trong môi trường axit tạo glucozo và fructozo

+Tinh bột và xenlulozo thủy phân trong môi trường axit tạo glucozo

+Metyl axetat thủy phân trong môi trường axit tạo axit axetic và ancol metylic

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.