Cho các dung dịch sau: NaOH, BaCl2, AL2(SO4)3, (NH4)2SO4. Để phân biệt các dung dịch trên, dùng thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau thì sẽ cần tiến hành ít thí nghiệm nhất         

A.

A. H2SO4        

B.

B. KOH        

C.

C. Qùy tím        

D.

D. Ba(OH)2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.