Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số luôn đồng biến

A. m<1
B. m>3
C. Không có m
D. Đáp án khác
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.