Cho một mẩu kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3, HCl; khi kim loại đồng tan hết thu được dung dịch X và khí Y. Người ta thêm H2SO4 loãng vào dung dịch X, sau đó thêm FeCl2 không thấy có hiện tượng gì. Hỏi khi cô cạn X thu được mấy muối          

A.

A: 2

B.

B: 1

C.

C: 0

D.

D: 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thêm img1không thấy có hiện tượng => chứng tỏ NO3- hết => X chỉ còn 2 muối CuCl2 và NaCl     

 

        Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.