Choose the best answer for the following sentence:

He can take the time to rest. Others in the company could manage _____________ all the fact that he is not there.
 

A.

despite   

B.

as             

C.

as though                 

D.

although

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

despite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.