Có 12 học sinh gồm 5 nam và 7 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ 12 học sinh đó ra 3 học sinh gồm 2 nam và 1 nữ?                         

A.

A. 70 cách.        

B.

B. 105 cách.

C.

C. 220 cách.

D.

D. 10 cách.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Số cách chọn từ 12 học sinh đó ra 3 học sinh gồm 2 nam và 1 nữ là: img1 cách.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.