img1 học sinh lớp img2; img3 học sinh lớp img4; img5học sinh lớp img6. Chọn ngẫu nhiên img7 học sinh lập thành một đội. Tính xác suất để tất cả học sinh lớp img8 đều được chọn?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên img1 học sinh từ img2học sinh. Số phần tử của không gian mẫu là: img3. Gọi img4 là biến cố trong img5 học sinh được chọn phải có img6 học sinh lớp img7. Số phần tử của biến cố img8là: img9. Xác suất của biến cố img10là: img11.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.