Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số img1 để giá trị lớn nhất của hàm số img2 trên đoạn img3 bằng img4.  

A.

3

B.

1

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có Parabol img1 img2 có đỉnh img3. Trường hợp 1: img4(do lấy đối xứng qua img5 ) Theo giả thiết ta có: img6 (thỏa img7 img8 Nhận. Trường hợp 2:img9 Không thỏa yêu cầu. Trường hợp 3: img10. Theo yêu cầu ta có img11. Vậy có img12 giá trị img13 thỏa yêu cầu.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.