Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng Khoa học - Kĩ thuật tử nửa sau thế kỉ XX là gì?

A.

Diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

B.

Khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp.

C.

Quy mô lớn, tốc độ nhanh.

D.

Diễn ra qua hai giai đoạn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng Khoa học - kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Khác với cuộc cách mạng Khoa học - kĩ thuật thế kỉ XVIII, trong cuộc cách mạng Khoa học - kĩ thuật hiện đại, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật, đến lượt mình kĩ thuật lại mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất và trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ khoa học và công nghệ.  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...