Đạo hàm của hàm số  tại giá trị x = 1 là:

A.

1

B.

2

C.

e

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.