Đặt điện áp xoay chiều img1vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là ?             

A.

80V.                

B.

136V.

C.

64V.        

D.

48V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 (1)

L thay đổi ULmax khi img2 img3thay vào (1) ta có U = 80 V.

Vậy đáp án đúng là A.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.