Đây không phải là một trong những định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới.

A.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng thêm sức mạnh quốc gia.

B.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế ở các vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

C.

Phát triển nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc.

D.

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển tri thức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.