Điểm khác nhau giữa bản Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo với bản Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là:         

A.

Xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B.

Xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

C.

Xác định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D.

Xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.