Ghép nội dung Cấp tổ chức sống (a) với đại diện cấp tổ chức (b) cho phù hợp: Cấp tổ chức sống (a) I. Cơ thể II. Quần thể III. Cơ quan IV. Mô Đại diện (b) 1. Tim 2. Hồng cầu 3. Trùng đế giầy. 4. Đàn kiến vàng trong hang đất. 5. Lát khoai tây gọt vỏ.

A.

I-3, II-4, III-1, IV-5.

B.

I-5, II-2, III-1, IV-3.

C.

I-3, II-4, III-2, IV-1.

D.

I-2, II-4, III-1, IV-5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:1. Tim là cơ quan 2. Hồng cầu là tế bào 3. Trùng đế giày là cơ thể đơn bào 4. Đàn kiến vàng trong cùng 1 hang là quần thể 5. Lát khoai tây gọt vỏ - là mô

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.