Giá trị của a, b, c để f(x) = ax2 + bx + c (mọi x ∈ R) có đạo hàm là f'(x) thỏa mãn f(x) + (x - 1)f'(x) = 3x2  là

A.

a = b = c = 1.

B.

a = b = 1 và c = -1.

C.

a = 1, b = c = 1.

D.

Một đáp số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a = b = c = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.