Giá trị của.img1 bằng:

A.  img1
B.  img1
C.  0
D.  img1
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:   Ta có:img1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.