Hiệp ước nào sau đây đã chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh ở Nhật Bản

A.

Hiệp ước hòa bình Xan Phanranxixcô.         

B.

Hiệp ước Ball.

C.

Hiệp ước Maxtrich.                 

D.

Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 53 Cách giải: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản là liên minh chặt chẽ với Mĩ, thể hiện ở việc ký Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô (8-9-1951), chấm dứt chế đóng của Đồng minh. Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.