Hợp chất nào sau đây tác dụng được với vàng kim loại?         

A.

A. Không có chất nào.                

B.

B. Axit HNO3 đặc nóng.

C.

C. Dung dịch H2SO4 đặc nóng.        

D.

D. Hỗn hợp axit HNO3 và HCl có tỉ lệ số mol 1:3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vàng có thể tan trong nước cường toan với thành phần gồm HNO3 và HCl với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...