I am so happy to hear from Mary because I haven’t seen her ___ last year.

A.

for

B.

on

C.

since

D.

later

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:haven't seen, last year

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...