Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau ở cả F1 và F2, tỉ lệ kiểu hình phân bố đều ở hai giới tính thì có thể rút ra kết luận gì?

A.

         Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.

B.

         Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trong tế bào chất.

C.

         Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X.

D.

         Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phép lai thuận nghịch để kiểm tra gen quy định tính trạng nằm ở đâu, Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trong tế bào chất. con có KH di truyền theo dòng mẹ. 

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.