Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:img1X, Y, Z lần lượt là:

A.

Glucozơ, metylamin, lòng trắng trứng.

B.

Metylamin, lòng trắng trứng, glucozơ.

C.

Metylamin,glucozơ, lòng trắng trứng.

D.

Glucozơ, lòng trắng trứng, metyl amin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:

Xét chất X : glucozo không làm đổi màu quỳ tím → loại A, D.

Xét chất Z lòng trắng trứng không tham gia phản ứng tráng gương → loại C.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.