Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

“We’ve been there before.” - “_____.”         

A.

A. Oh, have we?            

B.

B. How nice!                   

C.

C. How lovely!

D.

D. No, we didn’t.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Dịch câu: - Chúng ta đã từng đến đây. - Ồ, thật sao? B. Thật tuyệt! C. THật đẹp! D. Không chúng ta chưa (thì đang dùng là thì quá khứ, trong khi câu gốc dùng thì hiện tại hoàn thành => loại).   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.