Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

The government is aiming _______ 50 % reduction _______ unemployment.  

A.

A. to/ in                 

B.

B. at/ in                 

C.

C. at/ of                 

D.

D. for/ of

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

aim at st: đặt mục tiêu về cái gì

reduce in st: giảm (số lượng) cái gì

Dịch: Chính phủ đang đặt mục tiêu giảm 50% thất nghiệp    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.