Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges: 

“Do you think all this money will change your life?” – “_________”         

A.

A. As if you said it.                 

B.

B. Certainly not.                  

C.

C. Easier said than done.         

D.

D. You can say it more.   

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Bạn có nghĩ tất cả số tiền này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn không?

A. như là bạn nói

B. chắc chắn ko

C. nói dễ hơn làm

D. bạn có thể tiếp tục nói thế    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.