Mark the letter A, B, C or D to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions:

It’s discourteous to ask Americans questions about their age, marriage or income.         

A.

A: impolite

B.

B: polite

C.

C: unacceptable

D.

D: rude

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Giải thích: discourteous: bất lịch sự

A. impolite (adj) bất lịch sự

B. polite (adj) lịch sự, lễ phép

C. unacceptable (adj) không thể chấp nhận được

D. rude (adj) thô lỗ/ láo

Dịch nghĩa: Thật là bất lịch sự khi hỏi người Mỹ những câu về tuổi, hôn nhân và thu nhập của họ.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...