Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following question:     

A.

A. intimate  

B.

B. literature  

C.

C. participate  

D.

D. powerful  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích: Ở đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết số 2, các đáp án khác rơi vào âm tiết 1    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...