Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b, D, d nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến,trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Ở loài này, theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các thể ba có tối đa 108 kiểu gen. II. Các cây bình thường có tối đa 27 kiểu gen. III. Có tối đa 172 loại kiểu gen. IV. Các cây con sinh ra có tối đa 8 loại kiểu hình.  

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: - 1 gen có 2 alen trong quần thể sẽ có 3 kiểu gen bình thường, 4 kiểu gen thể ba

Cách giải:  Xét các phát biểu: I đúng, số kiểu gen của thể là là img1 

II đúng, các cây bình thường có số kiểu gen là 33 =27

III sai, số kiểu gen tối đa là 108 +27 =135

IV đúng, mỗi tính trạng có 2 kiểu hình => số kiểu hình 23 = 8

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.