Một lớp học có 40 học sinh trong đó có $\frac{5}{8}$ số học sinh là nữ. Số học sinh nam của lớp là:

A.

15 học sinh

B.

20 học sinh

C.

18 học sinh

D.

22 học sinh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số học sinh nữ của lớp là: $\frac{5}{8} \times 40 = 25$ (học sinh) Số học sinh nam của lớp là: 40 – 25 = 15 (học sinh) Đáp số: 15 học sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.