Một sợi dây đồng dài 100m, có tiết diện là 2 $mm^{2}$. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của sợi dây đồng là $1,7.10^{-8}\Omega.m$

A.

$8,5\Omega$

B.

$0,85\Omega$

C.

$850\Omega$

D.

$85\Omega$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:$R=\rho\frac{l}{S}=1,7.10^{-8}. \frac{100}{2.10^-6}=0,85\Omega$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...