Our oceans are becoming ............contanminated

A.

extremal

B.

extremely

C.

extremeness

D.

extreme

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:extremely

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.