Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân hoàn toàn xenlulozo trong môi trường axit, đun nóng là?

A.

Sorbitol. 

B.

Glucozo. 

C.

Fructozo. 

D.

Saccarozo. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...