Sự chuyển dịch cơ cấu mùa vụ ở nước ta nhằm mục đích chính là để:

A.

Thích ứng với các biến động của thị trường trong và ngoài nước.

B.

Mở rộng diện tích gieo trồng lúa và diện tích cây ăn quả.

C.

Thích ứng với các điều kiện tự nhiên và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

D.

Khả năng xen canh các loại cây trồng ngắn ngày khác trên đất lúa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do thiên nhiên nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa nên tăng thêm tính bấp bênh vốn có của nông nghiệp, hơn nữa các điều kiện tự nhiên lại phân hóa rõ rệt theo chiều bắc nam và phân hóa theo độ cao địa hình. Chính vì thế chuyển dịch cơ cấu mùa vụ nhằm thích ứng với các điều kiện tự nhiên và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Vậy đáp án là C         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.