Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y (MY > MX). Vậy chất X là  

A.

A: ancol metylic

B.

B: etyl axetat

C.

C: axit fomic

D.

D: ancol etylic

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.