Tìm kết luận sai.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, tại vị trí vân sáng:

A.

Hiệu quang trình đến hai nguồn kết hợp thỏa mãn: d2 - d1 = kλ, với .

B.

Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn kết hợp phải thoả mãn: Δφ = 2kπ, với .

C.

Hai sóng đến từ hai nguồn kết hợp tăng cường lẫn nhau.

D.

Hai sóng từ hai nguồn kết hợp vuông pha và tăng cường lẫn nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hai sóng từ hai nguồn kết hợp vuông pha và tăng cường lẫn nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.