Trong bài “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng”, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Đỗ Đình Thiện có những đóng góp to lớn nào ?

A.

Gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc - là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền chi Nê màu mỡ.

B.

Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ Chính phủ tới 64 lạng vàng, 10 vạn đồng Đông Dương cho Quỹ Độc lập Trung ương.

C.

Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.

D.

Ông đã hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho Nhà nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.