Việc giải quyết những vấn đề xã hội chính là để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là tăng trưởng kinh tế đi đôi với

A. tiến bộ, công bằng xã hội.
B. phát triển, giàu mạnh xã hội.
C. ổn sinh, an sinh xã hội.
D. công bằng, hiện đại. ĐÁP ÁN.
1.C2.A3.B4.A5.B6.C7.B8.D9.C10.A
11.A12.D13.C14.B15.B16.C17.B18.B19.C20.C
21.D22.C23.D24.B25.A26.B27.A28.A29.D30.A
31.B32.C33.C34.B35.A36.C37.B38.C39.C40.A
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.