Xem các chữ cái in hoa img1 như những hình. Khẳng định nào sau đậy đúng?        

A.

Hình có một trục đối xứng: img1và các hình khác không có trục đối xứng.

B.

Hình có một trục đối xứng: img1. Hình có hai trục đối xứng: img2.

C.

Hình có một trục đối xứng: img1 và hình có hai trục đối xứng: img2.

D.

Hình có một trục đối xứng: img1. Hình có hai trục đối xứng: img2. Các hình khác không có trục đối xứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Hình có một trục đối xứng: img1. Hình có hai trục đối xứng: img2.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.