Test2

test2

Nội dung đề thi:

A.

Hình bát diện đều

B.

Hình tứ diện đều

C.

Hình lập phương.        

D.

Hình hộp chữ nhật

A.

Lập phương.

B.

Mười hai mặt đều.

C.

Tứ diện đều.

D.

Bát diện đều.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ