7. Lưu huỳnh (IV) oxit SO2


Nội dung bài giảng

7. Lưu huỳnh (IV) oxit SO2 

SO2 còn có các tên gọi khác là lưu huỳnh đioxit hay khí sunfurơ, hoặc anhiđrit sunfurơ.

● Nhận xét : Trong phân tử SO2 lưu huỳnh có số oxi hóa trung gian +4, do đó khí SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.

a. Tính khử

Khi gặp chất oxi hoá mạnh (O2, Cl2, Br2...), khí SO2 thể hiện tính khử : Trac nghiem online - cungthi.vn 

2SO2 + O2Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 

SO2 + Cl2 + 2H2Trac nghiem online - cungthi.vn 2HCl + H2SO4 

         (Br2)

b. Tính oxi hóa

Khi gặp các chất khử mạnh (H2S, Mg, Al...), khí SO2 thể hiện tính oxi hóa :

 Trac nghiem online - cungthi.vn + 4e Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

 SO+ 2H2Trac nghiem online - cungthi.vn 2H2O + 3S 

 SO+ 2Mg Trac nghiem online - cungthi.vn 2MgO + S

c. SO2 là một oxit axit

SO+ NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn NaHSO3 Trac nghiem online - cungthi.vn 

SO2 + 2 NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn Na2SO3 + H2Trac nghiem online - cungthi.vn

 Nếu Trac nghiem online - cungthi.vn thì tạo ra cả hai muối Trac nghiem online - cungthi.vn