Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

  Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm.

  Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao?

  Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ?

  Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

  Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

  Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào.

  Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân.

  Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Hỏi: Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã có bị coi là trái pháp luật không? Hãy giải thích vì sao?

  Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây...

  Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12

    Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây...

  Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12

    Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12 Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây...