Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của glucozơ?

A.

CxHyOz.

B.

CH2O.

C.

C2H4O2.

D.

C6H12O6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.