Saccarozo đều tác dụng được với nhóm chất nào sau đây

(1) H2/Ni nhiệt độ, (2) Cu(OH)2, (3) Ag(NH3)2OH, (4) CH3COOH (H2SO4 đặc)

A.

1,2

B.

2,4

C.

2,3

D.

1,4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

lý thuyết

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.